80 – lecie Oddziału SIMP w Rzeszowie

80 LAT ODDZIAŁU STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW
I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH W RZESZOWIE
Rok 2018 dla nas Polaków jest wyjątkowy. Obchodzimy znamienną w historii naszego kraju setną rocznicę odzyskania niepodległości po 123 latach niewoli i wymazaniu z mapy Europy. W tym roku również Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Rzeszowie, jedno z najstarszych stowarzyszeń w naszym regionie obchodzi 80-lecie swojego istnienia. Data 17.06.1938 uważana jest za początek powstania SIMP na terenach obecnego Podkarpacia. W tym dniu odbyło się w Stalowej Woli organizacyjne zebranie członków SIMP pracowników inżynieryjnych z zakładów południowej Polski a pierwszym przewodniczącym powstałego Oddziału został inż. Karol Szaniawski. W 1998 roku Oddział nasz obchodził jubileusz 60 lat i z tej okazji była wydana monografia.
Już w latach 1800 do 1830 zespołową działalność technicy rozpoczęli z inicjatywy Stanisława Staszica założyciela Towarzystwa Przyjaciół Nauk pod hasłem „NARODOWI BYĆ UŻYTECZNYM”.
Po zakończeniu Pierwszej Wojny Światowej i odzyskaniu upragnionej niepodległości Polski 11 listopada 1918 roku ludzie techniki z wielkim zaangażowaniem włączyli się w odbudowę i organizację państwowości. W dniu 28 czerwca 1926 roku w Warszawie odbyło się zebranie konstytucyjne Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich (SIMP) a jego pierwszym przewodniczącym był prof. Henryk Mierzejewski. Statut zatwierdzony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w dniu 20 sierpnia 1926 roku stawiał wysokie wymagania w stosunku do członków formułując jako główne cele:-współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi i stowarzyszeniami, -przedsięwzięcia zmierzające do podniesienia wydajności pracy i produkcji, -krzewienie wiedzy zawodowej, -dbałość o zachowanie zasad etyki w wykonywaniu zawodu inżyniera, -obrona interesów zawodowych swoich członków.

Wracając do historii Oddziału rzeszowskiego SIMP nie można opuścić wydarzenia gospodarczego jakim był plan budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego. 5 lutego 1937 roku, a więc 81 lat temu, wicepremier i minister skarbu Eugeniusz Kwiatkowski przyjął do realizacji plan budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego. Pod względem rozległości i rozmachu był to największy w naszej historii projekt gospodarczy, którego realizacja zmieniła oblicze kraju, a przede wszystkim Polski południowo-centralnej, w tym bardzo zaniedbanego wówczas przemysłowo Podkarpacia. Zakłady COP zapewniły pracę na terenach dotkniętych największym bezrobociem, a budowa infrastruktury towarzyszącej podniosła poziom cywilizacyjny tych terenów. To, co jednak do dziś robi największe wrażenie w ocenach COP-u, to tempo prac i jakość działania. Przykładem jest wybudowanie i uruchomienie Fabryki Obrabiarek w Rzeszowie, produkującej również sprzęt wojskowy najwyższej klasy. To niewiarygodne, że tak skomplikowany organizm gospodarczy, zatrudniający na starcie ponad tysiąc pracowników, powstał zaledwie w ciągu dziewięciu miesięcy, w czasach, gdy nie było telefonów komórkowych, laptopów, specjalistycznego oprogramowania w każdej dziedzinie, a nawet przyzwoitych dróg. Wystarczyła niewiarygodna pasja, profesjonalizm i znakomicie wykształceni ludzie, którzy to wielkie dzieło tworzyli. Takim człowiekiem był właśnie prekursor SIMP na terenie Rzeszowa, asystent prof. Mierzejewskiego, skarbnik Zarządu Głównego Stowarzyszenia a później bliski współpracownik Eugeniusza Kwiatkowskiego mgr inż. Janusz Baurski. Był jednym z twórców COP-u, budowniczy Fabryki Obrabiarek w Rzeszowie, dyrektor naczelny Fabryki Lokomotyw w Chrzanowie, kierowany zawsze na najtrudniejsze odcinki, wybitny inżynier i organizator, aktywny członek naszego Stowarzyszenia, a także wielki patriota.
Dla uczczenia 80 rocznicy COP a zarazem 60 rocznicy śmierci Janusza Baurskiego jednego z głównych realizatorów tego planu budowy w Rzeszowie 4 marca 2017 roku została odsłonięta tablica pamiątkowa w Zamku Rydzynie upamiętniająca jego zasługi. Zadania tego podjął się Oddział SIMP w Rzeszowie i pracą społeczną doprowadził temat do profesjonalnego finału nadając duży rozgłos miastu Rzeszów. Poprzez odsłonięcie tej tablicy pamiątkowej Januszowi Baurskiemu oddano należny szacunek dla pracy i utrwalono jego miejsce wśród najwybitniejszych polskich inżynierów i pionierów polskiego przemysłu.
Oddział rzeszowski przykłada dużo troski i starań w upowszechnianiu wiedzy technicznej i stowarzyszeniowej szczególnie wśród młodzieży, mając nadzieję, że z tej grupy wyrosną następcy, którzy poprowadzą SIMP w przyszłości. Tradycją już się stał coroczny udział Oddziału w Ogólnopolskim Konkursie o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP „TECHNIK ABSOLWENT ROKU”.
W sprawach techniki i gospodarki jesteśmy niezależnym ośrodkiem opiniotwórczym a nasz cel nadrzędny to troska o rozwój techniki i gospodarki służące rozwojowi cywilizacyjnemu.
Jubileusz 80-lecia naszego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Rzeszowie jak każdy jubileusz, skłania zarówno do refleksji na temat przebytej drogi, sukcesów i porażek, ale równocześnie do zastanowienia się nad dalszą drogą, nad kierunkami i formami działań. Upływ czasu i możliwość głębszego spojrzenia na przebytą drogę skłania do refleksji, do głębokiej zadumy i pochylenia głowy nad prochami naszych Koleżanek i Kolegów, twórców i założycieli SIMP, którzy przez te 80 lat całym swoim sercem i
umiejętnościami służyli Stowarzyszeniu, a których nie ma już wśród nas.
Jubileusz jest również okazją do wyrażenia podziękowań i szacunku dla wszystkich członków SIMP, którzy szczególnie w ostatnim okresie, w warunkach transformacji ustrojowej, a przede wszystkim dużego kryzysu wartości pracy społecznej, znajdują potrzebę, chęć oraz czas i podejmują na miarę swoich możliwości działania w ramach SIMP wytyczonych statutem.
Uroczystość Jubileuszowa odbyła się w dniu 20 kwietnia 2018 roku w gościnnych murach Hotelu Łańcut.

Prezes Oddziału SIMP Rzeszów
mgr inż. Janusz Dobrzański