Misja SIMP

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) jest dobrowolną demokratyczną, samorządną i trwałą organizacją użyteczności społecznej, zrzeszającą ok. 10.000 inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych. Rodowód SIMP sięga 1926 roku. Podstawowym dokumentem prawnym, regulującym działalność SIMP jest statut, którego aktualną treść uchwaloną przez Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SIMP z 20 stycznia 2018 r. Obok statutu drugim ważnym dokumentem jest “Deklaracja Programowa SIMP IX Dekady”, którą przyjął XXXI Walny Zjazd Delegatów SIMP w dniu 22 października 2006r. Jest ona poprawioną i uaktualnioną wersją “Deklaracji Ideowo-Programowej SIMP-2000” – przyjętą w 1996 r. z okazji 70-lecia Stowarzyszenia. SIMP zarejestrowany jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000152811, numer Regon 000671540. Stowarzyszeniem kieruje Zarząd Główny. Pełny wykaz członków pełniących funkcje we władzach Stowarzyszenia można znaleźć w zakładce „Władze” na stronie www.simp.pl Organizacyjnie SIMP składa się z 48 oddziałów oraz 21 sekcji i towarzystw naukowo-technicznych o charakterze branżowym (np. Sekcja Spawalnicza, Energetyczna, Sterowania i Napędu Hydraulicznego, Towarzystwo Naukowo-Techniczne Obrabiarek i Narzędzi, Towarzystwo Okrętowców Polskich KORAB). Działalność statutową SIMP, która skupia się w domach technika NOT i domach mechanika, wspiera sieć ponad 80 ośrodków działalności gospodarczej, realizujących prace inżynierskie, głównie w obszarze mechaniki. Podstawowe agendy działalności gospodarczej SIMP to:

  •  Zamek SIMP w Rydzynie im. prof. Henryka Mierzejewskiego,

  •  Zespół Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego w Warszawie,

  •  Zespół Ośrodków Doskonalenia Kadr w Warszawie,

  •  Zespół Ośrodków Kwalifikacji Jakości Wyrobów SIMPTEST w Katowicach,

  •  Oficyna Wydawnicza SIMPRESS w Warszawie.

  •  SIMP jest wydawcą 10 czasopism naukowo-technicznych. Najstarszym czasopismem jest „Mechanik”, założony w 1909r. Ponadto Stowarzyszenie utrzymuje współpracę z 4 innymi czasopismami, których tematyka dotyczy obszaru zainteresowań SIMP.